لیست تعرفه خدمات

 

خدمات تعرفه (ریال) شماره حساب
تغییر نام تحت هر عنوان اعم از هیات – دادگاهها ۱۱۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
تغيير نام توسط سازمان ثبت احوال ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
تغییر نام خانوادگی ۵۷۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه اولیه رایانه ای ۵۷۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
تعویض شناسنامه ۱۷۲۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
الصالق و صدورشناسنامه رایانه ای درمهلت مقرر قانونی ۱۱۵۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان اول ۲۳۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان دوم ۴۶۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان سوم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدورشناسنامه مکانیزه برای مشمولین بند۶ماده۹۷۶ ۵۷۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور کارت شناسایی ملی اولیه ۲۳۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
اعلامیه ازدواج واصله از محاضر ۲۳۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
اعلامیه طلاق واصله از محاض ۱۱۵۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه ۱۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور گواهی ( فوت – تجرد – گواهی مشخصات ) ۵۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
تائید هر قطعه عکس ۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی ۱۱۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی یک تاسه ماه ۱۷۲۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی سه تا شش ماه ۲۸۷۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت ولادت ووفات بعدازمهلت قانونی شش ماه ۵۸۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی باارائه کارت شناسای ۱۷۲۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور کارت هوشمند ملی ( المثنی – اول ) ۳۴۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۰۷۰۰۳ نزد بانک ملی
صدور کارت هوشمند ملی ( المثنی – دوم ) ۵۷۵۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۰۷۰۰۳ نزد بانک ملی
تعویض کارت هوشمند ملی ۱۵۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۰۷۰۰۳ نزد بانک ملی
تغییر سن ۵۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی بدون ارائه کارت شناسایی ۲۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۰۷۰۰۳ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ۴و۵و۶ماده ۹۷۶و۹۷ ۵۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه ۲۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی ۲۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی ۱۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
تغییرنام خانوادگی به استنادجزء اول تبصره ماده۲۱ ۵۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی
تغییرنام خانوادگی با استفاده از نام خانوادگی همسر ۵۰۰۰۰۰ ۲۱۷۱۱۱۳۸۴۵۰۰۵ نزد بانک ملی